Medlemsbetingelser hos Aktiv365 Trening og Spa

Betingelsene i dette dokumentet gjelder for medlemskap i Aktiv365 Trening og Spa. Revidert 20.12.2018

1. Medlemskap

1.1 Alle medlemskap er personlige og kan ikke benyttes av andre enn medlemmet selv. Ved utlån av medlemskort til andre, eller ved å slippe andre inn på senteret vil medlemmet bli ilagt et gebyr på 2500kr. Kontroller utføres av innleide vektere, ansatte og ved kameraovervåkning.

1.2 Det er medlemmets ansvar at Aktiv365 til enhver tid sitter på korrekt kontaktinformasjon. Endringer må gjøres skriftlig.

1.3 Aldersgrense for å inngå ordinært medlemskap på våre sentre er det året man fyller 15 år. Egen aldersgrense gjelder for Ung & Aktiv- medlemskap. For Aktiv365 Xpress gjelder 16års aldersgrense. Ved tvil om medlemmets alder kan Aktiv365 kreve legitimasjon. Dersom et medlem er yngre enn gjeldende aldersgrense vil medlemskap avsluttes umiddelbart, uten at forskuddsbetalt månedsavgift refunderes.

1.4 Alt opphold på sentrene skal være for å trene. Trening skal foregå i treningstøy. Trening i dongeribukse, arbeidsklær eller annet tøy som ikke er naturlig å trene i er ikke tillatt. Minimal bekledning eller trening i bar overkropp kan føre til utestengelse.

1.5 Tap av medlemskort skal meldes til Aktiv365. Gebyr for nytt medlemskort må dekkes av medlemmet.

1.6 Medlemmer under 18år har ikke tilgang til sentrene i tidsrommet 22:00-06:00.

1.7 Aktiv365 kan overdra medlemskapet til tredjepart ved oppkjøp.

2. Personopplysninger

2.1 Medlemmet samtykker til at Aktiv365 og de selskapene som inngår i Aktiv365- kjeden kan lagre og bruke personopplysninger.

2.2 Medlemmet samtykker til at Aktiv365 lagrer treningshistorikk. Medlemmet kan når som helst be om innsyn i denne informasjonen.

2.3 Aktiv365 utleverer ikke personopplysninger til tredjepart, med unntak av eventuelt oppkjøp, ref pkt 1.7.

2.4 Opplysninger tilknyttet betalingsinformasjon vil bli lagret i 10 år i tråd med regnskapsloven.

2.5 Aktiv365 kan sende medlemmet informasjon/tilbud over SMS og e-post. Medlemmet kan selv reservere seg mot dette på www.aktiv365.com

3. Barn på treningssenteret

3.1 Foresatte er ansvarlige for medbrakte barn på treningssenteret. På våre Xpress sentre kan ikke personer under 16 år oppholde seg.

3.2 Det er ikke tillat å ta med barn under 13år inn i treningsstudio eller sal.

3.3 Opphold i vår barnepass (MiniAktiv) skjer på foreldres ansvar, men Aktiv365 skal tilrettelegge for at minst mulig farlige situasjoner oppstår. Barn skal kun oppholde seg i MiniAktiv mens personale er tilstede.

4. Medlemmets plikter

4.1 Utesko og sko som setter merker skal ikke brukes inne. Hvor det er tilgjengelig kan skoposer brukes.

4.2 Medlemskort skal registreres ved hvert besøk.

4.3 Medlemmet plikter å rydde på plass utstyr etter bruk.

4.4 Medlemmet skal å følge husregler og beskjeder gitt av personalet.

4.5 Det er forbudt å møte beruset på Aktiv365, eller aktiviteter i regi av Aktiv365.

5. Varighet og oppsigelse

5.1 Alle avtaler har 12 måneders bindingstid, herunder minimum 12 betalende måneder, med mindre annet er spesifisert i tilbudet.

5.2 Alle avtaler løper til medlemmet selv sier den opp, skriftlig. En 12mnd avtale vil etter bindingstid løpe videre uten ny bindingstid.

5.3 Oppsigelsestid er 1 måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelse er mottatt.

5.4 Medlemskap kan sies opp over epost til post@aktiv365.com , eller ved å skriftlig levere oppsigelse til Aktiv365. Medlemmet vil skriftlig motta informasjon om hvor lenge kontrakten vil løpe, og når siste betaling er.

6. Betaling

6.1 Det er medlemmets ansvar å opprette avtalegiro.

6.2 Månedsavgift forfaller den 20. i hver måned, med mindre annet er avtalt.

6.3 Dersom betaling ikke er mottatt vil det etter 7 dager sendes betalingsoppfordring på SMS. Dersom betaling ikke er mottatt etter 14 dager vil betalingsoppdraget overtas av Credicare og purregebyr tilkommer.

6.4 Ved mislighold av flere betalinger forebeholder Aktiv365 seg retten til å sperre medlemskapet. For medlemskap i bindingstid vil alle faktura som gjenstår i bindingsperioden legges til forfall med en gang.

6.5 For medlemmer i Aktiv365 Xpress tilkommer vaktgebyr (250kr) i juli hvert år.

6.6 For øvrige medlemmer av Aktiv365 tilkommer årlig administrasjonsgebyr (250kr) hvert år, med unntak av det kalenderår kontrakten inngås. Administrasjonsgebyret gjelder for det kalenderåret faktureringen av gebyret blir utført.

7. Prisendringer

7.1 Prisendringer vil ikke forekomme mens en avtale er i bindingstid.

7.2 Etter medlemskapets 12 første måneder forebeholder Aktiv365 seg retten til å gjøre endringer i pris.

7.3 Hvis myndighetene innfører MVA på trening vil dette belastes medlemmet.

8. Trening på eget ansvar

8.1 Medlemmet er selv ansvarlig for å være i helsemessig god tilstand som gjør at deltakelse i aktiviteter på Aktiv365 foregår trygt og forsvarlig.

8.2 Aktiv365 tar ikke ansvar for skader på et medlem på grunn av ulykker eller andre hendelser, handlinger eller mangel på handlinger.

8.3 Aktiv365 kan i særlige tilfeller kreve legeattest dersom det vurderes at trening kan være skadelig for medlemmet.

9. Verdisaker

Vi tilbyr låsbare skap på alle våre sentre, og oppfordrer medlemmer til å oppbevare verdisaker der. Aktiv365 tar ikke ansvar for tap eller skade på eiendeler.

10. Personlig trener (PT)

10.1 Kansellering av time med personlig trener, herunder første introduksjonstime skal gjøres skriftlig minimum 24 timer før timens start. Dette skal fortrinnsvis sendes på SMS/ epost til PT, alternativt til post@aktiv365.com

10.2 Time som kanselleres for sent, eller ved manglende oppmøte vil bli belastet kunden ihht gjeldende priser.

11. Antidoping

11.1 Misbruk av prestasjonsfremmende midler, herunder anabole steroider og alle andre medikamenter i Antidoping Norge sin liste er forbudt. Listen er tilgjengelig på www.antidoping.no . Med misbruk menes all bruk av forbudte prestasjonsfremmende midler uten at de er foreskrevet av lege.

11.2 I samarbeid med Antidoping Norge har Aktiv365 rett til å kreve dopingtest av medlemmer.

11.3 Ved positiv dopingtest vil medlemmet bli utestengt fra Aktiv365 umiddelbart uten refusjon av evt forskuddsbetalt medlemsavgift, og anmeldt. Medlemmer som unnlater å møte til dopingtest vil bli utestengt.

12. Utestengelse

Ved utestengelse vil resten av kontraktstiden bli fakturert og ha forfall etter 14 dager.

13. Frys av medlemskap

13.1 Kunden kan under særskilte vilkær søke om frys av sitt medlemskap (gjelder ikke Aktiv365 Xpress). Med frys menes midlertidig stans av medlemskapet. Kontrakter i bindingstid vil forlenges tilsvarende frysperioden. Frys er en søknad og er ikke innvilget før søknad evt er bekreftet godkjent. Frysperiode er av minimum 1 måned, og maksimum 12 måneder av gangen. Søknad må leveres i forkant av frysperiode. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig kan søknad leveres senest 3 uker etter frysperiodens start.

13.2 Gyldig frysgrunnlag kan være: lengre sykefravær, avtjening av militærtjeneste, studier utenbys/ utenlands, utenlandsreiser med sammenhengende varighet over 2 mnd. Dokumentasjon på årsak til frys skal leveres skriftlig sammen med søknad til post@aktiv365.com , eller på senter.

14. Generelt

14.1 Det tas forebehold om endringer i åpningstider og timeplan. Særlig i ferier og høytider.

14.2 Det tas forebehold om stenging av enkelte deler av sentrene ved vedlikehold eller ombygging.

14.3 Fakturagebyr tilkommer hvis avtalegiro ikke er godkjent/ fungerer.

14.4 Aktiv365 har rett til å endre husregler og medlemsbetingelser uten annet enn oppslag på senter/ informasjon på våre nettsider.

14.5 Det er kundens plikt å holde seg oppdatert på husregler og medlemsbetingelser.

14.6 Aktiv365 er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning i treningsmuligheter på bakgrunn av forhold utenfor Aktiv365 sin kontroll og som Aktiv365 ikke kunne forutse eller overvinne følgene av.

14.7 Tvister mellom medlemmet og Aktiv365 søkes løst i minnelighet. Dersom løsning ikke fører frem kan hver av partene ta tvisten til ordinære domstoler.

Bli medlem nå
Og start treningen
Lurer du på noe?
Kontakt oss
Aktiv365 på mobilen
Book timer enkelt med vår app
Personvern
Personvern og informasjonskapsler